หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

คำอธิบาย

- ครูชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู
- ครูเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู
- รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู
- ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู
- ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ : 095-007-2708, 095-007-2709