VTR ประชาสัมพันธ์VTR ประชาสัมพันธ์ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
ดาวโหลดน์ VTR ประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

VTR ประชาสัมพันธ์ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (สำหรับ PC)

VTR ประชาสัมพันธ์ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (สำหรับ Smartphone)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบ : 095-007-2708, 095-007-2709